Podpora Licence na Avid
Buy Macrobid Online
Licence na software Avid Tisk

0100-32226-00, rev. A (duben 2014)

Čeština
LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU SPOLEČNOSTI AVID

Následující smlouva se uzavírá mezi společností Avid Technology, Inc. (a jejími sesterskými společnostmi) a vámi. Tuto smlouvu si pečlivě přečtěte. Smluvní podmínky platí pro výše uvedený software a případná média, na kterých je software dodáván. Platí také pro aktualizace, podpůrné služby nebo internetové služby pro software, pokud se na tyto položky nevztahují jiné smluvní podmínky. Pokud je výše uvedené dodrženo, platí následující smluvní podmínky. Součástí softwaru společnosti Avid, ke kterému jste získali licenci, může být uzamčený software, jež byste se mohli rozhodnout v budoucnu autorizovat a aktivovat. Pokud se tak stane a při získání licence a aktivaci softwaru nebudou předloženy jiné podmínky, budou se na software vztahovat tyto smluvní podmínky.

Používáním tohoto softwaru přijímáte níže uvedené smluvní podmínky. Pokud
s nimi nesouhlasíte, software nepou
žívejte. V takovém případě jej vraťte distributorovi s žádostí o refundaci peněz nebo dobropis. Pokud od distributora není možné získat refundaci nebo pokud jste licenci na software zakoupili přímo od společnosti Avid, požádejte společnost o informace týkající se zásad pro refundaci. Více informací naleznete na stránce www.avid.com/avidlicensing.

Pokud jste spotřebitel, mohou se na vás vztahovat další nebo odlišná práva. Další informace získáte přečtením celé smlouvy, včetně části H (Nedotčená práva spotřebitelů).

Software může být distribuován s komponentami od jiných dodavatelů, pro které platí jiné smluvní podmínky. Další informace získáte přečtením celé smlouvy, včetně částí 7 (Software třetí strany) a 8 (Informace třetí strany).

1. OMEZENÁ PRÁVA NA INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Společnost Avid poskytuje následující práva na základě zakoupení případné odpovídající licence na software a níže uvedených smluvních podmínek:page1image14992 page1image15152

1.1. Licence na zařízení („licence na uzel“). Můžete nainstalovat jednu kopii tohoto softwaru na jedno hardwarové zařízení pro své interní podnikové potřeby nebo k osobnímu užití. Software podléhající licenci na zařízení může být nabízen na bázi předplatného.

1.2. Vícečetná licence. U každé vícečetné licence, kterou zakoupíte, můžete nainstalovat jednu kopii softwaru na jedno hardwarové zařízení a software používat pouze na tomto zařízení pro své interní podnikové potřeby nebo

k osobnímu užití. Autorizovaná zařízení můžete deaktivovat a pomocí nástrojů pro správu, které vám společnost Avid poskytla, můžete znovu přičlenit zakoupené vícečetné licence k různým zařízením v rámci své interní počítačové sítě. Software podléhající vícečetné licenci může být nabízen na bázi předplatného. 

1.3. Licence na souběžné používání („plovoucí“ licence). Můžete nainstalovat jednu nebo více kopií tohoto softwaru na hardwarová zařízení

v rámci své interní počítačové sítě k osobnímu použití. Software může být současně používán počtem osob, který se rovná nebo je nižší než počet zakoupených licencí na současné používání. Toto právo je omezeno na zemi, v níž získáte licenci, pokud ji nezískáte v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu. V takovém případě se právo omezuje na členské země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. Software podléhající plovoucí licenci může být nabízen na bázi předplatného. 

1.4. Licence na zařízení mimo interní síť. Můžete nainstalovat jednu nebo více kopií tohoto softwaru na hardwarová zařízení v rámci své interní počítačové sítě k osobnímu použití. Software může být současně používán počtem osob, který se rovná nebo je nižší než počet zakoupených licencí na současné používání. Licence mohou být také přiřazeny k jednotlivým hardwarovým zařízením, která se používají mimo vaši interní počítačovou síť. Pokud je licence přiřazena k takovému zařízení, nemůže být již použita současně několika uživateli v rámci vaší počítačové sítě. Toto právo je omezeno na zemi, v níž získáte licenci, pokud ji nezískáte v rámci Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu. V takovém případě se právo omezuje na členské země Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu. Software podléhající licenci na zařízení mimo interní síť může být nabízen na bázi předplatného.

1.5. Licence k pronájmu. Pokud byl software společností Avid dodán a nabízen společně s hardwarovým zařízením jako systém, můžete tento systém pronajmout jiným stranám na stanovenou omezenou dobu za předpokladu, že: (a) zajistíte, aby každý nájemce plnil tuto smlouvu; (b) budete i nadále odpovědní za plnění povinností uvedených v této smlouvě; (c) budete společnost Avid na vyžádání informovat o umístění všech pronajatých systémů a (d) zbavíte společnost Avid zodpovědnosti a budete ji obhajovat před všemi nároky nebo závazky vzniklými na základě pronájmu systémů Avid. Nesmíte pronajímat software oddělený od systému ani vzdálený přístup k softwaru. K softwaru třetí strany distribuovanému se systémem mohou být vyžadovány další licence.

1.6. Licence na hardwarový klíč („dongle“). Některé softwary vyžadují ke svému fungování speciální hardwarový klíč, například klíč PACE iLOK USB. Takový software lze nainstalovat na několik hardwarových zařízení, v jeden okamžik ho však lze používat pouze na jednom zařízení za pomoci správně autorizovaného hardwarového klíče.

1.7. Bezplatná licence pro stahování. Software si můžete stáhnout, nainstalovat a používat pro své vnitřní obchodní účely nebo osobní potřebu, nesmíte jej však dále distribuovat.

1.8. PředplatnéV případě softwaru poskytovaného na bázi předplatného můžete během doby svého předplatného nainstalovat a používat aktuální verzi softwaru na jednom nebo více hardwarových zařízeních v závislosti na povoleních a omezeních daných příslušným typem licence. Software na bázi předplatného vyžaduje připojení k internetu. Po uplynutí doby předplatného nebo neuhrazení poplatku za předplatné se software může bez předchozího upozornění deaktivovat a nebude znovu aktivován, dokud předplatné neobnovíte, dokud společnost Avid neobdrží platbu nebo dokud nebude zakoupeno další předplatné. Používání softwaru na bázi předplatného se řídí dalšími smluvními podmínkami, které jsou dostupné na stránce www.avid.com/subscription.

 1. OMEZENÁ PRÁVA NA PRVKY MÉDIÍ. Tento software může obsahovat obrázky, animace, zvuky, hudbu nebo videoklipy pro vaše použití. Můžete si vytvořit vlastní díla založená na těchto prvcích médií a takto vzniklá díla můžete kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat a prezentovat za předpokladu, že:

  2.1. zbavíte společnost Avid zodpovědnosti a budete ji obhajovat před všemi nároky nebo závazky vzniklými na základě použití těchto prvků médií;

  2.2. ve svých dílech uvedete platné označení autorského práva.

  Samostatné prvky médií nebo tyto prvky jakožto součásti sbírek, výrobků nebo služeb, jejichž hodnota je odvozena výhradně nebo primárně z vlastních prvků médií, nesmíte prodávat, poskytovat na ně licenci nebo je distribuovat.

 2. PODMÍNKY LICENCE.

3.1. Technická omezení. Součástí tohoto softwaru mohou být technologická opatření (ať už v softwaru, s ním dodávaném hardwaru nebo v obou), která jsou určena k prevenci nebo zjištění používání softwaru bez licence. Obcházení těchto technologických opatření je zakázáno, s výjimkou a pouze v míře, kterou aplikovatelný zákon navzdory tomuto omezení výslovně povoluje. Jakýkoli pokus o obcházení technických omezení může způsobit, že software nebo jeho určité funkce nebudou použitelné nebo stabilní, a může vám zabránit v aktualizaci nebo modernizaci softwaru.

3.2. Zpětné inženýrství a kopírování. Nesmíte provádět zpětné inženýrství, zpětný překlad a zpětnýpřevod softwaru, s výjimkou a pouze v míře, kterou aplikovatelný zákon navzdory tomuto omezení výslovně povoluje. Pokud je software distribuován s komponentami třetí strany licencovanými za podmínek licence LGPL (Lesser General Public License) projektu GNU, můžete provést zpětnou analýzu softwaru pouze pro účely ladění vašich úprav softwaru LGPL. Na upravený software se však nevztahuje vaše omezená záruka. Podrobnosti naleznete v části (Výjimky ze záruky). Software můžete kopírovat pouze pro účely zálohování nebo archivování podporující používání softwaru. Na všech kopiích, které zhotovíte, musíte uvést veškerá autorská práva a ostatní právní oznámení uvedená na softwaru.

3.3. Zákaz hostingu nebo pronájmu softwaru. Hosting nebo pronájem softwaru je zakázán, s výjimkou povolení v části 1.5. Software nesmíte zpřístupnit ostatním ke kopírování nebo používání.

3.4. Zákaz změny konfigurace. Software je určen k instalaci a používání pouze způsobem, kterým vám byl poskytnut, tak, jak byl zkonfigurován automatickým instalačním programem dodaným se softwarem nebo tak, jak byl popsán v dokumentaci společnosti Avid. Nesmíte oddělovat komponenty obsažené v softwaru nebo jinak měnit konfiguraci softwaru za účelem obcházení technických omezení použití softwaru nebo za účelem jiného překračování rozsahu práv na základě vaší licence.

3.5. Akademické použití. Pokud je software označen nebo nabízen za speciální cenu jako „akademická“ nebo „vzdělávací“ verze, licence na něj platí pouze pro studenty, profesorský sbor a zaměstnance vzdělávacích institucí.

3.6. Software k vyhodnocení. Pokud je software označen nebo nabízen za speciální cenu jako „vyhodnocovací“, „zkušební“, „neprodejná“ nebo „NFR“ verze, můžete jej používat pouze pro účely ukázek, testování nebo vyhodnocování.

3.7. Časová omezení. Pokud je software označen nebo nabízen za speciální cenu jako časově omezená „vyhodnocovací“, „zápůjční“, „zkušební“, „pronajatá“ nebo „dočasná“ verze, práva, která vám společnost Avid uděluje, budou ukončena na konci určeného časového období. Software může obsahovat technická opatření, která jej budou na konci určeného časového období automaticky blokovat.

3.8. Zákaz ilegálního používání. Tento výrobek se smí použít s obsahem, který vlastníte, máte na něj licenci nebo jej získáte jakožto výrobek nechráněný autorským právem. Výrobek nesmíte používat způsobem, který by porušoval jakékoli zákony, včetně zákonů o autorských právech.

3.9. Aplikace Scorch. Pokud software umožňuje tvorbu hudebních partitur ve formátu aplikace Avid Scorch, nemohou být takové partitury distribuovány ke komerčním účelům.

3.10. Software využívaný v rámci předplatného vyžaduje k aktivaci, ověření a obnovení softwaru internetové připojení. V případěže software nebude mít přístup na internet nebo nebude přijata platba, může se software bez předchozího upozornění deaktivovat.

 1. ROZSAH. Na tento software se uděluje licence, software se neprodává. Na základě smlouvy jsou vám udělena určitá práva na používání softwaru, která mohou být odvolána, pokud se těmito podmínkami nebudete řídit. Společnost Avid a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na základě této smlouvy. Software je chráněn autorským právem a dalšími zákony a smlouvami pro ochranu duševního vlastnictví.

 2. DŮVĚRNOST. Berete na vědomí, že software spolu s veškerým dodávaným hardwarem obsahuje vlastnický a důvěrný majetek společnosti Avid nebo jejích dodavatelů. Tyto důvěrné informace nesmíte sdělit nikomu kromě svých zaměstnanců nebo konzultantů, kteří informace potřebují k plnění svých povinností a kteří jsou vázáni dohodami o důvěrnosti nebo mlčenlivosti.

 3. UPGRADY A PŘECHODY NA JINOU PLATFORMU. Pokud chcete používat software označený jako upgrade nebo přechod na jinou platformu, musíte mít nejdříve licenci na použití vhodného softwaru určeného společností Avid. Po upgradu se tato smlouva vztahuje na používání upgradovaného softwaru. Pokud se rozhodnete upgradovat svůj software, nesmíte současně používat původní a upgradovaný software. Určité druhy softwaru mohou pro přístup k upgradům vyžadovat aktuální smlouvu o podpoře uzavřenou se společností Avid. Nesmíte také prodávat nebo převádět původní software odděleně od upgradovaného softwaru. Další informace o převodech softwaru naleznete v části 9 (Převod softwaru).

7. SOFTWARE TŘETÍ STRANY. Software může být distribuován s komponentami od jiných dodavatelů, pro které platí jiné smluvní podmínky. Pro vaši instalaci a používání těchto komponent platí smluvní podmínky, jež se nalézají na médiích, na kterých se software dodává. Nic v této dohodě neomezuje práva, která vám poskytují třetí strany a která mohou zahrnovat práva v rámci softwaru zdarma nebo licence na software s otevřeným zdrojem.

 1. INFORMACE TŘETÍ STRANY. Společnost Avid může uvádět informace o výrobcích a službách třetích stran, včetně odkazů na webové stránky provozované ostatními. Společnost Avid nezodpovídá za tyto informace třetích stran ani je neschvaluje či nesponzoruje.

 2. PŘEVOD SOFTWARU.

9.1. Převod na jiné zařízení. Pokud je vaše licence omezená na jedno hardwarové zařízení, můžete svou kopii softwaru s licencí převést na jiné zařízení pro své interní podnikové potřeby nebo osobní užití za předpokladu, že software kompletně odinstalujete z původního zařízení.

9.2. Převod třetí straněPokud jste osobou, které byla původně udělena licence na software, můžete provést jednorázový trvalý převod své licence a softwaru na dalšího koncového uživatele za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie softwaru a že dodržíte postupy společnosti Avid pro převod licence. Další informace naleznete na stránce www.avid.com/avidlicensing. Za převod mohou být účtovány poplatky. Akademické licence (viz část 3.5) a licence na vyhodnocení (viz část 3.6) se nesmí prodávat nebo převádět kromě případů, kdy a v rozsahu, v němž příslušný zákon nařizuje, že tyto převody musí být povoleny.

9.3. Upgrady softwaru. Pokud jste upgradovali svůj software, nesmíte samostatně převádět původní a modernizovaný software.

10. SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM DAT. Společnost Avid může pořizovat a používat technické informace o softwaru a hardwarových zařízeních, která používáte společně se softwarem, a to způsobem, který vás nebude osobně identifikovat. Společnost Avid může tyto informace používat ke zlepšení svých výrobků nebo poskytování služeb a technologií upravených pro potřeby zákazníků. Tyto informace mohou být také poskytnuty třetím stranám, aby přispěly ke zlepšení způsobů interakce jejich výrobků nebo služeb se softwarem. Součástí softwaru mohou býi bezpečnostní prvky, které rozpoznají neoprávněné použití nebo kopírování softwaru a mohou upozornit společnost Avid. Software se za tímto účelem může připojovat k internetu bez předchozího upozornění. Pokud s těmito postupy nesouhlasíte, nepoužívejte tento software.

11. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Pro tento software platí zákony a předpisy Spojených států. Pokud se na vás vztahují zákony USA, musíte tyto zákony a všechny další platné zákony a předpisy platící pro software dodržovat. Tyto zákony zahrnují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace naleznete na stránce http://www.bis.doc.gov.

12. VYPOVĚZENÍ. Do míry povolené zákonem a bez omezení veškerých dalších práv může společnost Avid vypovědět vaši licenci, pokud podstatným způsobem porušíte její smluvní podmínky.

13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODŠKODNĚNÍ. S výjimkou zodpovědnosti za usmrcení nebo osobní poranění způsobené zanedbáním nebo podvodem společnosti Avid nebo jiné zodpovědnosti, která nemůže být zákonně vyloučena nebo omezena, můžete od společnosti Avid a jejích dodavatelů obdržet pouze přímou náhradu škody do výše částky, kterou jste zaplatili za software. Nemůžete získat náhradu za ušlé zisky, ztrátu dat, obchodní škody, škody, které není možno rozumně předpokládat nebo jakékoli jiné ztráty nebo škody včetně následných, mimořádných, nepřímých nebo souvisejících škod.

Tato omezení platí pro:

 • software a vše, co se k němu váže;

 • služby poskytované ve spojitosti se softwarem;

 • hardware poskytovaný se softwarem;

 • obsah třetích stran, včetně programů a informací; a

nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, ručení nebo podmínky, přesně vymezené odpovědnosti, zanedbání nebo jiného úmyslného porušení práva do míry povolené aplikovatelným zákonem.

Tato omezení platí i v případě, že:

 • vám oprava, náhrada nebo refundace za software plně neuhradí vaše ztráty; nebo

 • v případě, že společnost Avid věděla nebo měla vědět o možnosti škod.

  Některé státy nepovolují vyloučení nebo omezení souvisejících nebo následných škod, takže tato omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Omezení nebo vyloučení se na vás také nemusí vztahovat, protože vaše země nemusí povolovat vyloučení nebo omezení souvisejících, následných nebo jiných škod.

 1. POZNÁMKA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE VLÁDNÍCH INSTITUCÍ USA. Tento software je „komerční položka“ ve smyslu definice Sbírky federálních předpisů 48 C.F.R. 2.101) (říjen 2005) zahrnující „komerční počítačový software” a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ ve smyslu použití těchto pojmů ve Sbírce federálních předpisů 48 C.F.R. 12.212 (září 2005). V souladu se Sbírkou federálních předpisů 48 C.F.R. 12.212 a 48 C.F.R. 227.7202-1 až 227.7202-4 (červen 2005) všichni koncoví uživatelé z vládních institucí USA získávají tento software pouze

  s právy uvedenými v tomto dokumentu. Veškerý software poskytnutý vládním institucím USA na základě nabídek vydaných před 1. prosincem 1995 je poskytován s „omezenými právy“ uvedenými v normách FAR, 48 CFR 52.227-14 (ČERVEN 1987) nebo DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (ŘÍJEN 1988) podle vhodnosti. Toto ustanovení se na vás nevztahuje, pokud nejste přidružení k vládě Spojených států amerických.

 2. ROZHODNÉ PRÁVO.

15.1. Spojené státy. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech, výklad této smlouvy a aplikace nároků vyplývajících z porušení jejích podmínek, nezávisle na principu konfliktu práva, jsou založeny na zákonech státu Massachusetts. Zákony státu, ve kterém sídlíte, jsou rozhodující pro všechny další nároky, včetně nároků na základě státní ochrany spotřebitelů a zákonů o nespravedlivé hospodářské soutěži.

15.2. Mimo Spojené státy. Pokud jste tento software získali v jakékoli jiné zemi, platí zákony dané země.

15.3. Právní účinek. Tato dohoda popisuje určitá zákonná práva. Na základě zákonů vašeho státu nebo země se na vás mohou vztahovat další práva. Mohou se na vás také vztahovat práva vzhledem k prodejci, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva na základě zákonů vašeho státu nebo země, pokud to zákony daného státu nebo země nepovolují.

 1. CELÁ SMLOUVA. Tato smlouva (včetně že uvedené záruky) a veškeré další smluvní podmínky uvedené v dodatcích, aktualizacích, internetových službách a podpůrných službách, které používáte nebo si zakoupíte, představují celou smlouvu k softwaru a k němu vázaným službám.

 2. ODDĚLITELNOST. Pokud je nějaké ustanovení této smlouvy právně neplatné, smlouva zůstane v platnosti s výjimkou neplatného ustanovení. Pokud soud rozhodne, že je nějaké ustanovení neplatné, může dané ustanovení omezit, vymazat určitá slova či věty nebo nahradit neplatné ustanovení ustanovením, které je platné a které se bude co nejvíce blížit úmyslu daného neplatného ustanovení.

 3. DALŠÍ OZNÁMENÍ.

18.1. MPEG-2. Součástí softwaru může být technologie MPEG-2. Společnost MPEG LA, L.L.C vyžaduje toto oznámení:

JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JINÉ NEŽ PRO OSOBNÍ SPOTŘEBITELSKÉ UŽITÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, KTERÝ DODRŽUJE STANDARDY SPOLEČNOSTI MPEG-2 PRO KÓDOVÁNÍ VIDEO INFORMACÍ PRO BALÍKY MÉDIÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO BEZ LICENCE NA ZÁKLADĚ APLIKOVATELNÝCH PATENTŮ V PATENTOVÉM PORTFOLIU MPEG-2; TUTO LICENCI LZE ZÍSKAT NA ADRESE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

18.2. MPEG-4. Součástí softwaru může být technologie MPEG-4. Společnost MPEG LA, L.L.C vyžaduje toto oznámení:

LICENCE NA TENTO VÝROBEK SE UDĚLUJE NA ZÁKLADĚ LICENCE VIZUÁLNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ UŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELEM PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA
V SOULADU S VIZUÁLNÍMI STANDARDY („VIDEO MPEG-4“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOT
ŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ A NEKOMERČČINNOSTI A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE OD SPOLEČNOSTI MPEG LA NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA MPEG-4. LICENCE NEBUDE UDĚLENA ANI ODVOZENA PRO ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE, VČETNĚ INFORMACÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K PROPAGAČNÍMU, INTERNÍMU A KOMERČNÍMU UŽÍVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ, LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. DALŠÍ PODROBNOSTI ZÍSKÁTE NA ADRESE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM. LICENCE NA TENTO VÝROBEK SE UDĚLUJE NA ZÁKLADĚ LICENCE PATENTOVÉHO PORTFOLIA SYSTÉMŮ MPEG-4 PRO KÓDOVÁNÍ V SOULADU SE STANDARDY SYSTÉMŮ MPEG-4 S TOU VÝJIMKOU, ŽE DALŠÍ LICENCE A LICENČNÍ POPLATKY JSOU NEZBYTNÉ PRO KÓDOVÁNÍ VE SPOJITOSTI S (i) DATY ULOŽENÝMI NEBO REPLIKOVANÝMI NA FYZICKÝCH MÉDIÍCH, COŽ JE HRAZENO PODLE JEDNOTLIVÝCH TITULŮ, A/NEBO (ii) DATY, KTERÁ JSOU HRAZENA PODLE JEDNOTLIVÝCH TITULŮ A KTERÁ JSOU ZASÍLÁNA KONCOVÉMU UŽIVATELI K TRVALÉMU ULOŽENÍ A/NEBO POUŽITÍ; TYTO DALŠÍ LICENCE MOHOU BÝT ZÍSKÁNY OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. DALŠÍ PODROBNOSTI ZÍSKÁTE NA ADRESE HTTP:// WWW.MPEGLA.COM.

18.3. H.264/AVC. Součástí softwaru může být technologie H.264/AVC. Společnost MPEG LA, L.L.C vyžaduje toto oznámení:

LICENCE NA FUNKČNOST AVC V TOMTO VÝROBKU SE UDĚLUJE POUZE PRO ÚČELY OSOBNÍHO A NEKOMERČNÍHO UŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY AVC („VIDEO AVC“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM ZAPOJENÝM DO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCÍ NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. LICENCE NEBUDE UDĚLENA ANI ODVOZENA PRO ŽÁDNÉ JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

18.4. Microsoft Windows pro vložené systémy. Součástí systému může být systém Microsoft Windows pro vložené systémy. V tomto případě společnost Microsoft vyžaduje, abyste k funkcím plochy operačního systému (jako je e- mail, textový procesor, tabulkový procesor, databáze, hledání v síti/internetu, tvorba harmonogramů a osobní finance) přistupovali pouze přes software Avid, pro jeho podporu a pro fungování jako jeho součásti.

**************************************************************************************************** 

OMEZENÁ ZÁRUKA

 1. OMEZENÁ ZÁRUKA. Pokud budete postupovat podle instrukcí, budete používat tento software pouze s určenými nebo certifikovanými výrobky třetí strany, nainstalujete všechny aktualizace poskytnuté společností Avid a na software budete mít řádnou licenci, bude tento software podstatně fungovat tak, jak je popsáno v softwarové dokumentaci společnosti Avid.

 2. DÉLKA ZÁRUKY.

(i) Minimální délka. Omezená záruka platí pro software po dobu 90 dní od doby, co jej získal první uživatel. Zákony vaší země nebo státu mohou vyžadovat trvání záruky delší než je 90 dní. V takovém případě vám společnost Avid poskytne záruku na minimální dobu platnosti vyžadovanou aplikovatelným zákonem.

(ii) Aktualizace. Pokud obdržíte dodatky, aktualizace nebo náhradní software během doby platnosti omezené záruky, budou zahrnuty do zbytkudoby platnosti záruky.

C. ZEMĚPISNÁ PLATNOST. Tato omezená záruka platí pro výrobky zakoupené kdekoli na celém světě.

 1. DÉLKA PLATNOSTI VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK. Do míry povolené zákonem platí všechny implikované záruky, ručení a smluvní podmínky pouze po dobu platnosti omezené záruky. Některé státy nepovolují omezení délky trvání implikované záruky, takže tato omezení se na vás nemusí vztahovat. Nemusí se na vás také vztahovat, protože některé země nepovolují omezení délky trvání implikované záruky, ručení a smluvních podmínek.

 2. PŘÍJEMCE ZÁRUKY. Pokud první uživatel převede software tak, jak je to povoleno touto smlouvou, zbytek záruční lhůty bude platit pro příjemce.

 3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY. Tato záruka nepokrývá problémy způsobené vaší činností (nebo nečinností), činností ostatních nebo událostmi mimo rozumnou kontrolu společnosti Avid. Záruka se nevztahuje ani na software, který byl upraven kýmkoli jiným než společností Avid nebo autorizovaným prodejcem či poskytovatelem služeb společnosti Avid.

 4. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Společnost Avid bezplatně opraví nebo vymění software, který jí bude vrácen v době platnosti záruky. Pokud jej společnost Avid nemůže opravit nebo vyměnit, vrátí vám částku uvedenou na faktuře na nákup softwaru. Daný software musíte odinstalovat a společnosti Avid musíte vrátit veškerá média a další s tím spojené materiály spolu s důkazem o nákupu, abyste mohli obdržet refundaci. Pokud jste si software zakoupili jako součást systému zkombinovaného s hardwarem, obdržíte celou refundaci až po vrácení kompletního systému. Toto jsou vaše jediné opravné prostředky za porušení omezené záruky.

 5. NEDOTČENÁ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ. Na základě vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato smlouva nemůže změnit. Například spotřebitelé v Evropské unii mohou mít nárok na omezenou záruku platnou po dobu dvou let. V Austrálii (1) se zboží společnosti Avid prodává se zárukou, kterou nelze dle spotřebitelského práva Austrálie vyloučit, (2) máte nárok na náhradu nebo odškodnění za vážnou závadu a na náhradu jiných v rozumné míře předvídatelných ztrát nebo poškození a (3) máte také nárok na opravu nebo výměnu zakoupeného zboží, pokud není v přijatelné kvalitě a závada nemůže být označena za vážnou.
  S
  žádostí o další informace o svých právech se obraťte na místní úřady, oddělení pro obchodní standardy, poradní organizaci pro občany nebo podobné místní organizace.

 6. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. Tato omezená záruka je vaší jedinou zárukou od společnosti Avid. V rozsahu povoleném platným zákonem neposkytuje společnost Avid a její dodavatelé žádné další výslovné záruky, ručení a smluvní podmínky, včetně záruk, že tento software je bezchybný, toleruje závady nebo je nepřerušitelný. Pokud to místní zákony umožňují, společnost Avid vylučuje implikované záruky a smluvní podmínky obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti pro určitý účel a neporušení zákonů o duševním vlastnictví. Pokud vám místní právní předpisy poskytují jakékoli předpokládané záruky, ručení nebo podmínky navzdory této výjimce, vaše opravné prostředky jsou popsány v části G (Opravné prostředky za porušení záruky) výše v rozsahu povoleném místními právními předpisy.

 7. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODŠKODNĚNÍ ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. Část 13 (Omezení a vyloučení odškodnění) platí pro porušení této omezené záruky.

 8. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato záruka vám poskytuje konkrétní práva, která mohou být doplněna o další práva lišící se u jednotlivých států. Spotřebitel může také získat jiná práva lišící v jednotlivých zemích.

 9. VYLOUČENÉ VÝROBKY. Společnost Avid neposkytuje žádnou záruku na software třetí strany nebo software poskytnutý společností Avid zdarma, včetně softwaru označeného jako „omezené vydání“, „předběžné vydání“, „zápůjčka“, „beta“ nebo „test“. Tento software je poskytován „TAK JAK JE“ a se všemi případnými chybami.

 10. POSTUPY UPLATNĚNÍ ZÁRUKY A KONTAKTNÍ ÚDAJE. Informace týkající se vaší záruky jsou k dispozici na webu www.avid.com, kde naleznete také kontaktní údaje své místní pobočky společnosti Avid, místního obchodního zástupce společnosti Avid či pověřeného prodejce. 

 
2016 TRACO SYSTEMS a.s.  navštivte i náš webový obchod www.avidshop.cz v ĆR a www.avidshop.sk v SR
Registrované značky použité na webu jsou majetkem jejich vlastníků.